ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษากำกับ ควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ กรมบังคับคดี
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารศูนย์เก็บเอกสารให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหลัก กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง การดำเนินการประกวดราคา การดูแลการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้งและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร กรมศุลกากร
โครงการจัดทำระบบ e-Learning กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
โครงการจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2545 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน