ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนหรือลายเซ็นแบบอัตโนมัติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพปี 2559 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำรวจ จัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูลสำหรับการให้บริการและควบคุมกำกับดูแลด้านการเงินและบัญชีตลอดวงจรชีวิตของบุคลากรภาครัฐให้กับกรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระยะที่ 1 กรมบัญชีกลาง
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านที่ราชพัสดุเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจพัฒนาที่ราชพัสดุและหารายได้เข้ารัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับหน่วยงานที่ด่านพรมแดน กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ กรมการขนส่งทางบก
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจในประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาระบบ Call Center ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Call Center สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน สำหรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลที่ดินและการจัดทำต้นแบบสำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กรมที่ดิน
โครงการพัฒนาระบบสืบค้นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย (Thai E-Commerce Website Search System) กรมสรรพากร
โครงการจ้างเหมาทำรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อใช้ประกอบการเปิดประมูลโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานคอมพิวเตอร์ สารสนเทศแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจ้างเหมาทำรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อใช้ประกอบการเปิดประมูลโครงการจัดทำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลทั่วประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน