ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบก ปี 2557 กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบก ปี 2556 กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2556 โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2552 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2552 โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2552 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2551 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2551 โรงงานยาสูบ
โครงการที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2550 โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 (ต่อเนื่อง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2550 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2549 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพ.ศ. 2548 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2547 สำนักงานประกันสังคม