• หลักสูตร Introduction to data warehouse
• หลักสูตร SQL Workshop
• หลักสูตร Shell Programming for System Administrator
• หลักสูตร Oracle Database : Program with PL/SQL
• หลักสูตร Oracle Database 11g : SQL Tuning Workshop
• หลักสูตร Java Programming Language Java SE
• หลักสูตร Creating Web services using Java Technology
• หลักสูตร SQL for Experienced Users and Inside Database Management Systems
• หลักสูตร Java Programming Language Java SE
• หลักสูตร Advanced System Analysis and Design and OOD and UML 2.0
• หลักสูตร Project Management Professional (PMP)
• หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Project Management)
• หลักสูตร การประมวลผลทรานแซกชันของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Transaction Processing in Database Management Systems)
• หลักสูตร หลักการของระบบคลังข้อมูลและเทคนิคการออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Concepts and Design Techniques)
• หลักสูตร การบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลคิวรีของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Storage Management and Query Processing in Database Management Systems)