ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม.
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ พ.ศ. 2559-2563 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (TOR) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ. 2553-2556 สำนักงานอัยการสูงสุด
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2553-2556 กรมบังคับคดี
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) สำหรับมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI โครงการสนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนามาตรฐาน CMMI  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2550-2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2547-2550 กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2547-2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ระบบคอมพิวเตอร์และออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการประเมินผลแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 1 (2543-2546) และจัดทำแผนเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ฉบับที่ 2 (2547-2549) สำนักงานประกันสังคม