หลักสูตรอบรมที่ทาง SIT เปิดสอนมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ซึ่งไม่มีการเปิดสอนทั่วไป เช่น หลักสูตร SQL for Experience Users หลักสูตรระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) หรือหลักสูตรที่ต้องใช้เครื่อง Mainframe เช่น COBOL CICS ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตรอบรมที่เปิดกว้างเพื่อให้หน่วยงานที่สนใจสามารถเลือกหัวข้อและระยะเวลา วันที่เรียนให้เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยในการฝึกอบรมทุกหลักสูตรจะมีประกาศนียบัตรรับรองจากทาง SIT มอบให้

หลักสูตรที่เปิดการอบรมให้กับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่สนใจ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้