ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการขนส่งทางบก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก