หลักสูตรอบรม “Big Data Analytics” 29 – 31 พฤษภาคม 2560

วิทยากร ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

หลักสูตร Introduction to Big Data Analytics เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนเครื่องหลายเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบของการนำการประมวลผลไปยังที่ที่ข้อมูลนั้นอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลไร้โครงสร้างเพื่อการตีความและเข้าใจข้อมูล โดยใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น การ Query ข้อมูลด้วย Hive รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ด้วย Spark หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะเข้าใจการนำข้อมูลเข้า การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้นด้วยภาษา SQL การเตรียมข้อมูลและทำความเข้าใจกับข้อมูล รวมถึงสามารถสร้างและเลือกแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มลูกค้า รวมถึงการจำแนกประเภทและการทำนายผลด้วยแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ

Leave a Reply