หลักสูตรอบรม “Project Management” 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยากร  1.ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา

2.คุณอนุพันธ์ จันทบดี

 

หลักสูตร Project Management เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ เข้าใจกรอบแนวทางการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารขอบเขตงาน บริหารเวลา บริหารต้นทุน และการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้สามารถเข้าใจในการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ การติดตามงาน การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

Leave a Reply