ที่ปรึกษา มจธ. ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลายให้กับบุคลากรกรมบังคับคดี ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

Leave a Reply