ที่ปรึกษา มจธ. ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวคิด Blockchain and Bitcoin ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย อาจารย์มนตรี สุภัททธรรม ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวคิด Blockchain and Bitcoin  ให้กับบุคลากร สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม

Leave a Reply