หลักสูตรที่เปิดอบรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  1. Cross-Platform Mobile Application  Development with React Native  (ปิดรับสมัคร)

  2. Big Data Analytics     อบรมวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561

 

หมายเหตุ หลักสูตร Enterprise Architecture  ยกเลิกการอบรม

 

 

Big Data Analytics
Big Data Analytics

  sit Training Big Data Analytics รหัสวิชา :   วิทยากร : ดร.ไพรสันต์  ผดุงเวียง วัตถุประสงค์ : 1.        เพื่อเข้าใจ Hadoop ecosystem และสามารถสร้าง Hadoop cluster สำหรับเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ big data 2.        สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย Hive และ Spark ได้ 3.        สามารถนำเข้าข้อมูลด้วย Sqoop และ Flume ได้ 4.        สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงโดยใช้ Machine learning … Continued

not rated ฿13,000 Enroll