|

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์จองห้องเรียนและห้องอบรมคอมพิวแตอร์

-------------------------------

          การจองห้องเรียนหรือห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ผู้สอน,

ผู้ช่วยสอนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์จองห้องเป็นผู้รับผิดชอบและดูแล

ความเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการใช้งานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากคณะฯตรวจสอบ

แล้วพบอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเกิดความเสียหาย หรือไม่มีการ

ปิดไฟ, ปิดแอร์ หลังจากการใช้งาน คณะฯถือเป็นความบกพร่องในการ

ปฏิบัติงานของผู้จอง และผู้จองอาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย


                                          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548

 

                                            ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548

 

                                                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ