ที่ปรึกษา มจธ. ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลายให้กับบุคลากรกรมบังคับคดี ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017) พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากโครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนหรือลายเซ็นแบบอัตโนมัติวิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสอบสวนคดีพิเศษ

หลักสูตรอบรม “Big Data Analytics” 29 – 31 พฤษภาคม 2560

วิทยากร ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง หลักสูตร Introduction to Big Data Analytics เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนเครื่องหลายเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบของการนำการประมวลผลไปยังที่ที่ข้อมูลนั้นอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลไร้โครงสร้างเพื่อการตีความและเข้าใจข้อมูล โดยใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น การ Query ข้อมูลด้วย Hive รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ด้วย Spark หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะเข้าใจการนำข้อมูลเข้า การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้นด้วยภาษา SQL การเตรียมข้อมูลและทำความเข้าใจกับข้อมูล รวมถึงสามารถสร้างและเลือกแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มลูกค้า รวมถึงการจำแนกประเภทและการทำนายผลด้วยแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม “Oracle Database 11G: Administration Workshop I ” 15-19 พฤษภาคม 2560

วิทยากร  อ.สุณิสา สถาพรวจนา หลักสูตร Oracle Database 11G:  Administration Workshop I ฝึกปฏิบัติการบริหารระบบฐานข้อมูล เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ส่วนประกอบต่าง ๆ การติดตั้งและการตั้งค่าฐานข้อมูล การสร้างและปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารพื้นที่จัดเก็บ การกำหนดความมั่นคงของข้อมูลและการตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้ การกำหนดสิทธิการใช้งาน รวมถึงการนำเข้าข้อมูล การสำรองข้อมูล และการฟื้นสภาพฐานข้อมูล

หลักสูตรอบรม “Internet of Things” การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi ด้วย Node-RED 25-27 เมษายน 2560

วิทยากร ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ หลักสูตร Internet of Things  การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi ด้วย Node-RED คอร์สนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอ่านค่าจาก sensor สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ (แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น) โดยใช้ single-board computer Raspberry Pi (RPi) และซอฟต์แวร์ Node-RED โดย Node-RED เป็นซอฟต์แวร์ open source ที่ใช้ในการสร้างระบบ IoT … Continued

หลักสูตรอบรม “Project Management” 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยากร  1.ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา 2.คุณอนุพันธ์ จันทบดี   หลักสูตร Project Management เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ เข้าใจกรอบแนวทางการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารขอบเขตงาน บริหารเวลา บริหารต้นทุน และการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้สามารถเข้าใจในการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ การติดตามงาน การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

1 2