หลักสูตรอบรม “Internet of Things” การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi ด้วย Node-RED 25-27 เมษายน 2560

posted in: Uncategorized | 2

วิทยากร ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ หลักสูตร Internet of Things  การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi ด้วย Node-RED คอร์สนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอ่านค่าจาก sensor สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ (แสง, อุณหภูมิ, ความชื้น) โดยใช้ single-board computer Raspberry Pi (RPi) และซอฟต์แวร์ Node-RED โดย Node-RED เป็นซอฟต์แวร์ open source ที่ใช้ในการสร้างระบบ IoT … Continued

หลักสูตรอบรม “Project Management” 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

posted in: Uncategorized | 0

วิทยากร  1.ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา 2.คุณอนุพันธ์ จันทบดี   หลักสูตร Project Management เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ เข้าใจกรอบแนวทางการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารขอบเขตงาน บริหารเวลา บริหารต้นทุน และการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้สามารถเข้าใจในการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ การติดตามงาน การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

1 2