ที่ปรึกษา มจธ. ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Big Data ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

posted in: Uncategorized | 0

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์  ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว และผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Big Data  ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของการทำ Big Data  โดยมีการจัด Workshop  ระดมความเห็นหาความต้องการด้าน Big Data ให้สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business Process Model and Notation : BPMN)

posted in: Uncategorized | 0

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561(รุ่นที่ 1) และ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 (รุ่นที่ 2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ได้จัดอบรมบุคลากรในโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business Process Model and Notation : BPMN) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ในการวาด Flow กระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดย ดร.วรัตน์ กระทู้ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

งานสัมมนาเชิงวิชาการ The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018

posted in: Uncategorized | 0

เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หน่วยงานระดับนานาชาติ หลาย ๆ หน่วยงาน ในการจัดงานประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อส่งเสริมผลักดัน สนันสนุนให้เกิดการวิจัย  เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึก โดยฉพาะทางด้าน Deep Learning (DL) และ Artificial Intelligence (AI) และยังส่งเสริมองค์กรให้ไปสู่ความเป็นสากล (Internationalization)  ในครั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโอกาสร่วมมือกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ คือ Asia Pacific Neural Network Society (APNNS),  … Continued

ที่ปรึกษา มจธ. ได้ร่วมงานเสวนาหัวข้อ Hybrid Community Cloud for E-Government Service ในงาน The 1st Innovative Government Day Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness

posted in: Uncategorized | 0

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน  The 1st Innovative Government Day  Innovating Government Transformation  for Citizen’s Happiness ณ The Berkeley Hotel Pratunam ได้มีการเสวนา การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลเพื่อออกแบบรัฐบาลอนาคต โดยมี ดร. อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Hybrid Community Cloud for E-Government Service

ที่ปรึกษา มจธ. ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวคิด Blockchain and Bitcoin ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

posted in: Uncategorized | 0

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย อาจารย์มนตรี สุภัททธรรม ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวคิด Blockchain and Bitcoin  ให้กับบุคลากร สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษา มจธ. ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี

posted in: news, Uncategorized | 0

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลายให้กับบุคลากรกรมบังคับคดี ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017)

posted in: Uncategorized | 0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017) พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากโครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนหรือลายเซ็นแบบอัตโนมัติวิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสอบสวนคดีพิเศษ

หลักสูตรอบรม “Big Data Analytics” 29 – 31 พฤษภาคม 2560

posted in: Uncategorized | 0

วิทยากร ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง หลักสูตร Introduction to Big Data Analytics เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนเครื่องหลายเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบของการนำการประมวลผลไปยังที่ที่ข้อมูลนั้นอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลไร้โครงสร้างเพื่อการตีความและเข้าใจข้อมูล โดยใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น การ Query ข้อมูลด้วย Hive รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ด้วย Spark หลังจากจบหลักสูตรนี้ท่านจะเข้าใจการนำข้อมูลเข้า การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้นด้วยภาษา SQL การเตรียมข้อมูลและทำความเข้าใจกับข้อมูล รวมถึงสามารถสร้างและเลือกแบบจำลองข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มลูกค้า รวมถึงการจำแนกประเภทและการทำนายผลด้วยแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม “Oracle Database 11G: Administration Workshop I ” 15-19 พฤษภาคม 2560

posted in: Uncategorized | 0

วิทยากร  อ.สุณิสา สถาพรวจนา หลักสูตร Oracle Database 11G:  Administration Workshop I ฝึกปฏิบัติการบริหารระบบฐานข้อมูล เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ส่วนประกอบต่าง ๆ การติดตั้งและการตั้งค่าฐานข้อมูล การสร้างและปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารพื้นที่จัดเก็บ การกำหนดความมั่นคงของข้อมูลและการตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้ การกำหนดสิทธิการใช้งาน รวมถึงการนำเข้าข้อมูล การสำรองข้อมูล และการฟื้นสภาพฐานข้อมูล

1 2