การประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์โครงการจัดจ้างที่ปรึกษากำกับ ควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Shanghai ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ที่ปรึกษาฯได้จัดการประชุมสัมมนาโครงการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบการทำงานตามกระบวนการทำงานที่ได้มีการปรับปรุงตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษากำกับ ควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก โดยนางบุศรา วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้เป็นประธานในพิธี

หลักสูตรการอบรม iOS Application Development

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมหลักสูตร iOS Application Development  เมื่อวันที่ 16, 17, 23 มิถุนายน 2561 โดย ดร.ขจรศักดิ์ (ครูเล็ก) เป็นวิทยากร ซึ่งหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจหลักการพัฒนา iOS Application และการเขียน Swift Programming และเข้าใจ 3 patterns หลักของการพัฒนา iOS Application  โดยจะสามารถต่อยอดความรู้ในการสร้าง iOS application ในระบบสูงได้สะดวกมากขึ้น  

ที่ปรึกษา มจธ. ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ให้กับบุคลากรเงินทุนหมุนเวียน กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร  ให้กับบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานแบบใหม่ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

ที่ปรึกษา มจธ. ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Big Data ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์  ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว และผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Big Data  ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของการทำ Big Data  โดยมีการจัด Workshop  ระดมความเห็นหาความต้องการด้าน Big Data ให้สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business Process Model and Notation : BPMN)

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561(รุ่นที่ 1) และ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 (รุ่นที่ 2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ได้จัดอบรมบุคลากรในโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business Process Model and Notation : BPMN) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ในการวาด Flow กระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดย ดร.วรัตน์ กระทู้ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

งานสัมมนาเชิงวิชาการ The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018

เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หน่วยงานระดับนานาชาติ หลาย ๆ หน่วยงาน ในการจัดงานประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อส่งเสริมผลักดัน สนันสนุนให้เกิดการวิจัย  เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึก โดยฉพาะทางด้าน Deep Learning (DL) และ Artificial Intelligence (AI) และยังส่งเสริมองค์กรให้ไปสู่ความเป็นสากล (Internationalization)  ในครั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโอกาสร่วมมือกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ คือ Asia Pacific Neural Network Society (APNNS),  … Continued

ที่ปรึกษา มจธ. ได้ร่วมงานเสวนาหัวข้อ Hybrid Community Cloud for E-Government Service ในงาน The 1st Innovative Government Day Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน  The 1st Innovative Government Day  Innovating Government Transformation  for Citizen’s Happiness ณ The Berkeley Hotel Pratunam ได้มีการเสวนา การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลเพื่อออกแบบรัฐบาลอนาคต โดยมี ดร. อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Hybrid Community Cloud for E-Government Service

ที่ปรึกษา มจธ. ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวคิด Blockchain and Bitcoin ให้กับบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย อาจารย์มนตรี สุภัททธรรม ได้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวคิด Blockchain and Bitcoin  ให้กับบุคลากร สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน โดยอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษา มจธ. ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบงานของโครงการพัฒนาระบบงานบังคดีล้มละลายให้กับบุคลากรกรมบังคับคดี ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017) พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากโครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนหรือลายเซ็นแบบอัตโนมัติวิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสอบสวนคดีพิเศษ

1 2