หลักสูตรอบรม “Oracle Database 11G: Administration Workshop I ” 15-19 พฤษภาคม 2560

วิทยากร  อ.สุณิสา สถาพรวจนา

หลักสูตร Oracle Database 11G:  Administration Workshop I ฝึกปฏิบัติการบริหารระบบฐานข้อมูล เข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ส่วนประกอบต่าง ๆ การติดตั้งและการตั้งค่าฐานข้อมูล การสร้างและปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารพื้นที่จัดเก็บ การกำหนดความมั่นคงของข้อมูลและการตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลของผู้ใช้ การกำหนดสิทธิการใช้งาน รวมถึงการนำเข้าข้อมูล การสำรองข้อมูล และการฟื้นสภาพฐานข้อมูล

Leave a Reply