คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสวบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2017 (I4C-2017) พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้จากโครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนหรือลายเซ็นแบบอัตโนมัติวิชาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสอบสวนคดีพิเศษ

Leave a Reply